Regulamin

REGULAMIN CATERINGU DIETETYCZNEGO Live Food

§1 WPROWADZENIE

Właścicielem serwisu internetowego dostępnego pod adresem https://live-food.pl/ (zwany dalej „Sprzedawca” ) jest firma Live Food sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy

85-737 przy ulicy Łęczyckiej, NIP 9671369228, REGON 363377054, telefon:

+48 794-604-900, poczta elektroniczna: kontakt@live-food.pl

Regulamin cateringu określa rodzaje i zakres świadczenia usług drogą elektroniczną, telefoniczną oraz za pośrednictwem Serwisu internetowego, zasady zawierania umów za pomocą Serwisu internetowego oraz poczty e-mail, zasady wykonywania tych umów, prawa i obowiązki Klienta i Sprzedawcy oraz tryb odstąpienia od umowy i postępowania reklamacyjnego.

§2 Definicje

1. Sprzedawca – firma Live Food sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy

85-737 przy ulicy Łęczyckiej, NIP 9671369228, REGON 363377054, telefon:

+48 794-604-900, poczta elektroniczna: kontakt@live-food.pl

Sprzedawca jest Stroną Umowy Sprzedaży oraz Administratorem Danych Osobowych przetwarzanych w celu realizacji Umowy.

2. Produkt, Dieta – Zestaw 5 posiłków (lub innego zestawu ustalonego z klientem) o łącznej kaloryczności od 1200 do 3500kcal dostarczany klientowi codziennie w przeddzień diety w godzinach popołudniowo wieczornych, z wyjątkiem diety na weekendy – w piątek posiłki dostarczane są na dwa dni (sobotę i niedzielę)

3. Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów

4. Serwis Internetowy – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym https://live-food.pl/

5. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach serwisu internetowego), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

6. Regulamin – niniejszy regulamin Serwisu Internetowego.

7. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówień na WWW zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży produktu lub produktów ze sprzedawcą.

8. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem sklepu internetowego. Przez umowę sprzedaży rozumie się też – stosowanie do cech produktu – umowę o świadczenie.

9. Podmiot Zewnętrzny – firmy współpracujące ze Sprzedawcą w celu realizacji warunków umowy sprzedaży pomiędzy Sprzedawcą a Klientem. Firmy te przetwarzają dane osobowe jedynie w celach wynikających z Umowy.

10. Dzień roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

11. Ustawa o prawach konsumenta, Ustawa – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.).

12. Strefa dowozu – obszar dostaw usługi wskazany w zakładce https://live-food.pl/dostawy-i-zamowienia/ dostępnej na stronie serwisu internetowego obejmujący wskazane miasta główne oraz okoliczne miejscowości. Dodatkowo w sytuacji niemożności realizacji dostawy pod podany adres, Klient jest o tym informowany.

13. Kodeks cywilny – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).

§3 Postanowienia ogólne

1. Sprzedawca zobowiązuje się do świadczenia usług na rzecz Klienta w zakresie i na warunkach określonych w Regulaminie.

2. Klient zobowiązuje się do korzystania z Serwisu internetowego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i zasadami współżycia społecznego. Klient korzystający z usług sprzedawcy zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego Regulaminu.

3. Klient wyraża zgodę na gromadzenie, przechowywane i przetwarzanie przez Sprzedawcę oraz podmioty zewnętrzne. Dane osobowe, które są przetwarzane oraz cel ich przetwarzania to:

Dane osoboweCel przetwarzania
Imię i nazwiskoWeryfikacja płatności, uwag klienta oraz utrzymywanie korespondencji e-mail, dokonywanie zmian w zamówieniu, dostawach
Adres e-mailKorespondencja e-mail, kontakt z klientem, rozliczenie zamówień oraz informowanie o ewentualnych zmianach w zamówieniu
Numer telefonuInformowanie o nagłych opóźnieniach w dostawie, zmianach, czy przerwach w pracy cateringu oraz do kontaktu w razie trudności z dostawą produktu, kontakt z klientem, rozliczenie zamówień oraz informowanie o ewentualnych zmianach w zamówieniu,
Adres dostawyDostawa produktu

4. Szczegółowe warunki gromadzenia, przetwarzania oraz ochrony danych osobowych przez Sprzedawcę określa „Polityka prywatności” cateringu.

5. Wszelkie ceny podane na stronie Serwisu internetowego podawane są w polskich złotych (PLN), są cenami brutto.

§4 Zamówienie Produktu

1. Sprzedawca umożliwia Klientowi złożenie zamówienia poprzez serwis internetowy, wyboru produktu na konkretną ilość dni oraz dostaw zgodnie z ofertą cateringu opisaną w zakładce https://live-food.pl/diety/

2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do powiększenia oferty o nowe produkty. Dodanie nowych produktów nie stanowi zmiany Regulaminu

3. Sprzedawca umożliwia składanie zamówień:

drogą elektroniczną przez 7 dni w tygodniu 24 godziny na dobę, za pośrednictwem formularza zamówienia dostępnego w serwisie internetowym https://live-food.pl/kontakt/ lub mailowo : kontakt@live-food.pl lub telefonicznie 794-604-900w dni robocze w godzinach 7-14.
W celu złożenia zamówienia Klient dokonuje wskazania produktu oferowanego przez Sprzedawcę, określając rodzaj diety, wariant, kaloryczność oraz dni, w które będzie realizowana dostawa. Poza wskazaniem produktu, klient podaje także dane niezbędne do realizacji zamówienia w tym dane osobowe oraz adres dostawy. Dane osobowe i sposób ich przetwarzania jest opisany w Polityce Prywatności cateringu oraz punkcie III niniejszego regulaminu

4. Wiadomość potwierdzająca zamówienie (mailowo lub przez sms) zawiera ustalone warunki zamówienia, a w szczególności ilość i rodzaj produktu, całkowitą cenę do zapłaty (wraz z kosztami dostawy) oraz informację o przewidywanym czasie dostawy produktu.

5. Klient ma prawo do zgłoszenia zastrzeżeń co do treści zawartych w potwierdzeniu zamówienia w ciągu 12 godzin od otrzymania wiadomości od Sprzedawcy. Niezgłoszenie zastrzeżeń w zakreślonym terminie jest równoznaczne z akceptacją warunków zamówienia.

§5 Warunki realizacji Umowy Sprzedaży oraz dostawy produktu

1. Zamówienia w cateringu są przyjmowane z wyprzedzeniem pozwalającym Sprzedawcy na staranne przygotowanie zamówienia. Czas realizacji zamówienia jest przedstawiony w tabeli poniżej:
Tabela 1

Złożenie zamówienia/ zgłoszenie zmiany w:Do godz.:Dostarczenie diety na kolejny dzieńPo godz.Dostarczenie diety na kolejny dzień
Poniedziałek9.00Poniedziałek na Wtorek9.00Wtorek na Środę
Wtorek9.00Wtorek na Środę9.00Środę na Czwartek
Środę9.00Środę na Czwartek9.00Czwartek na Piątek
Czwartek9.00Czwartek na Piątek9.00Piątek na Weekend
Piątek9.00Niedziela na Poniedziałek9.00Poniedziałek na Wtorek
Sobotę Poniedziałek na Wtorek Poniedziałek na Wtorek
Niedzielę Poniedziałek na Wtorek Poniedziałek na Wtorek

2. Zamówienie aktywowane jest w momencie:

a. Przesłania na adres e-mail Biura Obsługi Klienta kontakt@kukulahealthyfood.pl potwierdzenia płatności z konta bankowego zawierającego szczegóły pozwalające na identyfikację zamówienia (Imię, nazwisko, adres, zamówiony produkt) zgodnie z tabelą nr. 1

b. Dokonanie płatności online przez dostawcę płatności internetowych z godnie z tabelą nr. 1

3. Godziny w Tabeli 1są terminami niepodważalnymi i nieprzekraczalnymi.

4. Godziny w Tabeli 1 są również wiążące w stosunku do dokonywania zmian w zamówieniu takich jak zmiana diety lub adresu dostawy.

5. Odstępstwa od pkt.3 i 4 mogą być stosowane, ale tylko i wyłącznie po uzgodnieniu ze Sprzedawcą i e-mailowym potwierdzeniu z jego strony.

6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania lub odmowy realizacji zamówień w następujących przypadkach:

a. złożenia zamówienia w sposób nieprawidłowy, uniemożliwiający jego realizację;

b. bezskuteczności uzgodnienia z klientem miejsca i terminu dostawy produktu;

c. braku dokonania płatności za zakupiony produkt;

d. rażącego naruszenia przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu.

7. W przypadku złożenia zamówienia poza wyznaczoną strefę dostaw zamówienie niezostanie zrealizowane, o czym klient zostanie poinformowany.

8. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do ustalenia z Klientem nowego terminu realizacji zamówienia w przypadku, gdy realizacja zamówienia w pierwotnym terminie jest niemożliwa ze względu na przyczyny niezależne od Sprzedawcy, a których usunięcie nie jest możliwe.

9. Klient ma prawo do wstrzymania dostaw w trakcie trwania okresu zamówienia po wcześniejszym powiadomieniu sprzedawcy za pośrednictwem poczty e-mail lub telefonicznie. Informacja o wstrzymaniu dostaw powinna zostać zgłoszona z wyprzedzeniem minimum 2 dni roboczych. Okres zamówienia zostanie przedłużony o ilość dni, w których doszło do wstrzymania dostawy.

10. Poza informacjami, wymaganymi standardowo podczas składania zamówienia, Klient zobowiązany jest poinformować Sprzedawcę o wszelkich dolegliwościach zdrowotnych, w tym alergiach pokarmowych i innych chorobach lub dolegliwościach, wymagających eliminacji lub ograniczenia spożywania określonych produktów.

11. Zrealizowanie zamówienia z uwzględnieniem informacji, o których mowa w ust. 11 powyżej, nie stanowi przyjęcia odpowiedzialności Sprzedawcy za ewentualne niekorzystne samopoczucie klienta lub negatywną reakcję organizmu na zestaw składników, w szczególności z powodu braku wiedzy i wpływu Sprzedawcy o pozostałych przyjmowanych przez klienta płynach i produktach.

12. W razie nieodebrania przez klienta zamówienia spowodowane nieobecnością osoby upoważnionej do odbioru zamówienia lub jakąkolwiek inną okolicznością nie zgłoszoną w terminach oznaczonych w Tabeli 1, bądź błędnie podanymi szczegółami adresowymi dostawy, przedmiot zamówienia uważa się za skutecznie doręczony. Klient nie jest w takim wypadku uprawniony do domagania się zwrotu należności za zamówienie w części przypadającej na dany dzień lub zgłaszania jakichkolwiek innych roszczeń z tytułu nieotrzymania zamówienia.

13. W sytuacji gdy wystąpią czynniki niezależne od Sprzedawcy, które utrudnia lub uniemożliwią dostawę produktu, nie będzie możliwości dochodzenia odszkodowania lub zwrotu. Mowa tu o przypadkach np. związanych z dużymi utrudnieniami pogodowymi.

15. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności w przypadku, gdy dojdzie do przywłaszczenia produktu przez osoby trzecie po dostarczeniu cateringu.

16. W przypadku uwzględnionej rezygnacji z zamówienia klientowi przysługuje zwrot kwoty za niewykorzystane dni. Istnieje możliwość przełożenia danej ilości dni na inną osobę.

17. W przypadku zmiany produktu w czasie trwania zamówienia na inny produkt, Klient musi dokonać dopłaty różnicy w zamówieniu. Zmiana zostanie uwzględniona zgodnie z Tabelą 1. Jeśli wraz ze zmianą występuję nadpłata zostaje ona rozliczona indywidualnym kodem rabatowym, który można zrealizować przy kolejnym zamówieniu.

§6 Metody płatności

1. Sprzedawca umożliwia następujące metody płatności:

a. przelew tradycyjny na rachunek bankowy Sprzedawcy prowadzony przez
MBANK o numerze 58 1140 2004 0000 3802 7622 0686 (w tytule prosimy wpisać imię i nazwisko oraz adres dostawy)

b. przelew online lub płatność kartą za pośrednictwem systemu tPay.com.

c. gotówka przy dostawie

2. Wpłatę za zamówiony Produkt należy dokonać w pełnej kwocie w terminie 3 dni od momentu potwierdzenia zamówienia. W przypadku braku wpłaty za zamówienie w tym terminie, zamówienie jest traktowane jako anulowane.

3. Za dzień płatności uważany jest dzień zaksięgowania wpłaty na koncie Sprzedawcy, bądź przesłania potwierdzenia przelewu elektronicznego w formie pliku PDF

§7 Odstąpienie od Umowy dostawy Produktu

Sprzedawca informuje, iż na podstawie art. 38 pkt. 4 oraz pkt. 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Klientowi będącemu konsumentem nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, o którym mowa w art. 27 wymienionej ustawy.

§8 Postępowanie reklamacyjne

1. Reklamacje związane z realizacją umowy dotyczącej produktu należy składać w terminie 24 godzin od dnia wystąpienia zdarzenia uzasadniającego zgłoszenie reklamacji. Wyjątkiem są reklamacje dotyczące niezrealizowanej dostawy – w takim przypadku reklamację należy złożyć do godz. 6.00 w dniu, następującym po dniu, w którym dostawa miała zostać zrealizowana. Reklamacje rozpatruje sprzedawca w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania reklamacji za wyjątkiem reklamacji dotyczącej dostawy, która rozpatrywana jest niezwłocznie.

2. Złożona reklamacja powinna zawierać:

a. Identyfikację Klienta (imię i nazwisko lub nazwa firmy, adres zamieszkania)

b. Przedmiot reklamacji, dokumentację fotograficzną wraz ze wskazaniem dnia, którego dotyczy reklamacja oraz uzasadnienie reklamacji

3. W przypadku przekroczenia terminów do zgłoszenia reklamacji określonych w ust. 1 – 2, reklamacja nie będzie rozpatrywana. O przyczynie nierozpatrzenia reklamacji Sprzedawca niezwłocznie powiadomi Klienta. Zwroty należności za reklamacje rozpatrzone pozytywnie na korzyść klienta będą dokonywane w nie później niż w ciągu 14 dni roboczych.

§9 Odpowiedzialność Sprzedawcy

1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za wprowadzenie przez Klienta błędnych danych (w szczególności przez podanie błędnych danych w formularzach dostępnych na stronie np. Osobowych, czy kontaktowych) lub działanie Klienta w sposób utrudniający lub uniemożliwiający świadczenie i realizację usług przez Sprzedawcę.

2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub zakończenia świadczenia poszczególnych funkcjonalności serwisu internetowego z uwagi na konieczność konserwacji, przeglądu lub rozbudowy bazy technicznej bądź oprogramowania. Zawieszenie bądź zakończenie świadczeń poszczególnych funkcjonalności serwisu internetowego nie może naruszać praw klienta.

§10 Prawa Konsumenta

1 Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

a https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php

b https://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php

c http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

2 Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

3 Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.

4. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.

5. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

6. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona Konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707

§11 Dane Osobowe

1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Serwisu Internetowego jest Sprzedawca.

2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Serwisu Internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to osobną zgodę – także w celu marketingowym.

3. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

5. Szczegółowe sposoby kategorii danych oraz sposobu ich wykorzystania są opisane w Polityce Prywatności cateringu

§12 Prawa Autorskie

1. Prawa autorskie oraz prawa własności intelektualnej do Serwisu Internetowego jako całości oraz jego poszczególnych elementów, w tym grafik, utworów, wzorów i znaków dostępnych w jego ramach należą do Sprzedawcy lub innych uprawnionych podmiotów trzecich i objęte są ochroną Prawa Autorskiego oraz innych przepisów powszechnie obowiązującego prawa. Ochrona przyznana Serwisowi Internetowemu obejmuje wszystkie formy ich wyrażenia.

2. Serwis Internetowy należy traktować podobnie jak każdy inny utwór podlegający ochronie autorskiej. Klient nie ma prawa kopiować Serwisu Internetowego, za wyjątkiem przypadków dozwolonych przepisami bezwzględnie wiążącego prawa. Klient zobowiązuje się także nie modyfikować, adaptować, tłumaczyć, odkodowywać, dekompilować, dezasemblować lub w jakikolwiek inny sposób starać się ustalić kod źródłowy Serwisu Internetowego, za wyjątkiem przypadków dozwolonych przepisami bezwzględnie wiążącego prawa.

3. Znaki handlowe Sprzedawcy oraz podmiotów trzecich powinny być używane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

§13 Postanowienia Końcowe

1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. O zmianie Regulaminu Sprzedawca powiadomi na stronie Serwisu internetowego na co najmniej 7 dni kalendarzowych przed wejściem w życie zmian w Regulaminie.

2. W pozostałych kwestiach nieuregulowanych zapisami niniejszego Regulaminu mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego.

3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 02.01.2023 roku.

Są z nami! Zaufali nam